Thông điệp mới nhất Thứ 4, Ngày 08 tháng 07 năm 2020