Thông điệp mới nhất Thứ 5, Ngày 09 tháng 04 năm 2020