Thông điệp mới nhất Thứ 2, Ngày 27 tháng 01 năm 2020