Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 11 năm 2019