Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 24 tháng 05 năm 2022

Mai tứ quý

Khiêm tốn vườn nhà một gốc Mai Phong suơng cốt cách chẳng nhường ai Xuân sinh nảy lộc ngàn hoa thắm Hạ trưởng vươn cành vạn lá tươi Thu liễm lắng mình nghe gió thổi Đông tàn ghé nón tránh suơng rơi Bốn mùa thời tiết hằng luân chuyển Mai vẫn ung dung đứng giữa trời.

bình luận


Khiêm tốn vườn nhà một gốc Mai
Phong suơng cốt cách chẳng nhường ai
Xuân sinh nảy lộc ngàn hoa thắm
Hạ trưởng vươn cành vạn lá tươi
Thu liễm lắng mình nghe gió thổi
Đông tàn ghé nón tránh suơng rơi
Bốn mùa thời tiết hằng luân chuyển
Mai vẫn ung dung đứng giữa trời.


Tháng 5 2013
Nguồn: Sáng tác của thành viên ASK

Back to Top